برنامه پزشکان
صبح
نام پزشک محل
دکتر مسعود اقصایی فرد جراحی لیزیک
دکتر آزاده فرحی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پوپک پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر حسن خلیلی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر رضا عرفانیان سلیم اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر سپیده توکلی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سعید شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سید علیرضا حبیب الهی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر سید محمد میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سید محمدرضا طاهری اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر شکیبا عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر صابر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علی مکاتب درمان شبکیه با لیزر و تزریق
دکتر علی هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علیرضا سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/جراحی لیزیک
دکتر فدرا حاجی زاده اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر کاظم امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کاملیا شهابی جراحی لیزیک
دکتر میثم میر عشقی مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر نیما نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر نوید محسن زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر آزاده فرحی جراحی لیزیک
دکتر سید حسن هاشمی مطب (خیابن بهرامی پلاک 77)
دکتر سید محمد میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سید محمدرضا طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علی مکاتب اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر علی هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیرضا سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کاظم امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کاملیا شهابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر لیلا ساسانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدمهدی زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میثم میر عشقی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ جراحی لیزیک
دکتر نیما نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر هوشنگ فقیهی درمان شبکیه با لیزر و تزریق/ اتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشم)
دكتر زهرا فرزين وش کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر سید مهدی مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر محمدرضا سعيدي فر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
شب
نام پزشک محل
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دکتر علی هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دکتر لیلا ساسانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدمهدی زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر زهرا فرزين وش کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دكتر سید مهدی مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر فريبا آگهين کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
صبح
نام پزشک محل
دکتر آزاده فرحی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پوپک پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر رضا عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سپیده توکلی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سعید شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید علیرضا حبیب الهی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر سید محمد میرآفتاب اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر شکیبا عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیرضا سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فدرا حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر کامران جلالی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر منصور طاهرزاده جراحی لیزیک
دکتر مهدی بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر میثم میر عشقی مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر نیما نوروزی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر سید مهدی مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر محمدرضا سعيدي فر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر حسن خلیلی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر رضا عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سپیده توکلی زاده جراحی لیزیک
دکتر سعید شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید علیرضا حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر سید محمدرضا طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شبنم کیوانی راد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علی هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیرضا سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فاطمه علیپور جراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فدرا حاجی زاده درمان شبکیه با تزریق
دکتر فرزاد محمدی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کاظم امان زاده اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر کامران جلالی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کیوان شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر لیلا ساسانی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر محمدمهدی زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر منصور طاهرزاده اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر مهدی بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر حسن خلیلی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دکتر شبنم کیوانی راد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دکتر فرزاد محمدی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدمهدی زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر هومن بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دكتر فريبا آگهين کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دكتر نوید محسن زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
صبح
نام پزشک محل
دکتر آزاده فرحی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پوپک پیر اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حسن محبوبی پور اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر رضا عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سپیده توکلی زاده اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر سعید شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید حسن هاشمی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید علیرضا حبیب الهی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر سید محمد میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شکیبا عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر صابر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علی مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فدرا حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کاظم امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر کامران جلالی درمان شبکیه با لیزر/ اتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر کیوان شیرزادی جراحی لیزیک
دکتر محمدمهدی زعفرانی مطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دکتر منصور طاهرزاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مهدی بهنیا جراحی لیزیک
دکتر نیما نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دكتر محمدرضا سعيدي فر جراحی لیزیک
عصر
نام پزشک محل
دکتر حسن خلیلی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر رضا عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سپیده توکلی زاده جراحی لیزیک
دکتر سعید شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید علیرضا حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر سید محمدرضا طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شبنم کیوانی راد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علی هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیرضا سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فاطمه علیپور جراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فدرا حاجی زاده درمان شبکیه با تزریق
دکتر فرزاد محمدی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کاظم امان زاده اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر کامران جلالی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کیوان شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر لیلا ساسانی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر محمدمهدی زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر منصور طاهرزاده اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر مهدی بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر حسن خلیلی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید علیرضا حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شبنم کیوانی راد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر لیلا ساسانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمد حسن ریخته گر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مسلم عطارد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نیما نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر زهرا فرزين وش کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر پوپک پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ جراحی لیزیک
دکتر سپیده توکلی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سعید شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید حسن هاشمی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید علیرضا حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شکیبا عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علیرضا سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ جراحی لیزیک
دکتر فدرا حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کامران جلالی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کاملیا شهابی جراحی لیزیک
دکتر کیوان شیرزادی جراحی لیزیک
دکتر محمد حسن ریخته گر جراحی لیزیک
دکتر محمدمهدی زعفرانی جراحی لیزیک
دکتر مهدی بهنیا اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میثم میر عشقی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نیما نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر زهرا فرزين وش مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دكتر سید مهدی مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر سپیده توکلی زاده جراحی لیزیک
دکتر سعید شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید محمدرضا طاهری مطب( خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر علی مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علی هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کاملیا شهابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کیوان شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمد حسن ریخته گر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر محمدمهدی زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مهدی بهنیا اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میثم میر عشقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر نیما نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهرمندی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر حسين عبدالخالق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر سید مهدی مرتضوی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر علی ترابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر نوید محسن زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
شب
نام پزشک محل
دکتر حسن خلیلی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علی مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علی هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمد حسن ریخته گر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدمهدی زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر حسين عبدالخالق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر علی ترابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر نوید محسن زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر آزاده فرحی جراحی لیزیک
دکتر پوپک پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر رضا عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سعید شاه حسینی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر سید محمد میرآفتاب جراحی لیزیک
دکتر سید محمدرضا طاهری مطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دکتر شکیبا عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر صابر ملایی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ جراحی لیزیک
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علی هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فدرا حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر لیلا ساسانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر محمدمهدی زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر منصور طاهرزاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مهدی بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میثم میر عشقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نیما نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دكتر سید مهدی مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر آزاده فرحی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حسن محبوبی پور جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سعید شاه حسینی جراحی لیزیک
دکتر سید محمد میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید محمدرضا طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علی هداوندخانی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ جراحی لیزیک
دکتر علیرضا سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کاظم امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کاملیا شهابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر لیلا ساسانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مسلم عطارد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر منصور طاهرزاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مهدی بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نیما نوروزی مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر هوشنگ فقیهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر کیوان شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مسلم عطارد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر علی صادقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر مسعود اقصایی فرد اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر حسن خلیلی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حسن محبوبی پور کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سعید شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید محمد میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سید محمدرضا طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر صابر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کامران جلالی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کاملیا شهابی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر محمد حسن ریخته گر اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر هوشنگ فقیهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سید مهدی مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر نوید محسن زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر مسعود اقصایی فرد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دکتر عادله فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دکتر علی هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیرضا سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر محمدمهدی زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نیما نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر حسين عبدالخالق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک۸۲)
دكتر علی صادقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل