دکتر مهدی بهنیا

آقای دکتر مهدی بهنیا در سال 1350 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1375 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1382 و فوق تخصص شبکیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385 اخذ کرد.

دکتر مهدی بهنیا (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان زنجان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1382 آغاز کرد و در سال 1386 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر مهدی بهنیا (چشم پزشک) خدمات جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر مهدی بهنیا

1.       Behnia M, Khabazkhoob M, Aliakbari S, Abadi AE, Hashemi H, Pourvahidi P. Improvement in visual acuity and contrast sensitivity in patients with central serous chorioretinopathy after macular subthreshold laser therapy. Retina. 2013;33(2):324-8.

2.       Yekta AA, Fotouhi A, Hashemi H, Moghaddam HO, Heravian J, Heydarian S, et al. Relationship between refractive errors and ocular biometry components in carpet weavers. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(2):45-54.

3.       Yekta A, Fotouhi A, Hashemi H, Dehghani C, Ostadimoghaddam H, Heravian J, et al. The prevalence of anisometropia, amblyopia and strabismus in schoolchildren of Shiraz, Iran. Strabismus. 2010;18(3):104-10.

4.       Yekta A, Fotouhi A, Hashemi H, Dehghani C, Ostadimoghaddam H, Heravian J, et al. Prevalence of refractive errors among schoolchildren in Shiraz, Iran. Clinical and Experimental Ophthalmology. 2010;38(3):242-8.

5.       Riazi-Esfahani M, Behnia M, Faghihi H, Aalami-Harandi Z, Karkhaneh R, Nili-Ahmadabadi M, et al. Pars plana vitrectomy for retinal detachments associated with chorioretinal coloboma. Iranian Journal of Ophthalmology. 2009;21(2):36-40.

6.       Lashay A, Behnia M, Karkhaneh R, Mirshahi A, Riazi-Esfahani M, Ebrahimi M, et al. Surgical outcomes of complicated retinal detachments using heavy silicone oil as an internal tamponade. Iranian Journal of Ophthalmology. 2009;21(2):25-30.