دکتر مهدی بهنیا

دکتر مهدی بهنیا
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص شبکیه
آقای دكتر مهدی بهنیا در سال 1350 در شهر تهران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه‌ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او داراي مدرك تخصص چشم‌پزشکی از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز - تهران می‌باشد. دکتر مهدی بهنیا (چشم پزشک) علاوه بر درمان و جراحی جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری، جراحی لیزیک و آب‌مروارید (کاتاراکت) نیز در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Behnia M, Khabazkhoob M, Aliakbari S, Abadi AE, Hashemi H, Pourvahidi P. Improvement in visual acuity and contrast sensitivity in patients with central serous chorioretinopathy after macular subthreshold laser therapy. Retina. 2013;33(2):324-8.

2.       Yekta AA, Fotouhi A, Hashemi H, Moghaddam HO, Heravian J, Heydarian S, et al. Relationship between refractive errors and ocular biometry components in carpet weavers. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(2):45-54.

3.       Yekta A, Fotouhi A, Hashemi H, Dehghani C, Ostadimoghaddam H, Heravian J, et al. The prevalence of anisometropia, amblyopia and strabismus in schoolchildren of Shiraz, Iran. Strabismus. 2010;18(3):104-10.

4.       Yekta A, Fotouhi A, Hashemi H, Dehghani C, Ostadimoghaddam H, Heravian J, et al. Prevalence of refractive errors among schoolchildren in Shiraz, Iran. Clinical and Experimental Ophthalmology. 2010;38(3):242-8.

5.       Riazi-Esfahani M, Behnia M, Faghihi H, Aalami-Harandi Z, Karkhaneh R, Nili-Ahmadabadi M, et al. Pars plana vitrectomy for retinal detachments associated with chorioretinal coloboma. Iranian Journal of Ophthalmology. 2009;21(2):36-40.

6.       Lashay A, Behnia M, Karkhaneh R, Mirshahi A, Riazi-Esfahani M, Ebrahimi M, et al. Surgical outcomes of complicated retinal detachments using heavy silicone oil as an internal tamponade. Iranian Journal of Ophthalmology. 2009;21(2):25-30.