دکتر کاظم امان زاده

آقای دکتر کاظم امان زاده در سال 1337 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1363 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1372 و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 اخذ کرد.

دکتر کاظم امان زاده (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان کردستان - قزوین فعالیت حرفه ای خود را از سال 1363 آغاز کرد و در سال 1386 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر کاظم امان زاده (چشم پزشک) خدمات جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر کاظم امان زاده

1.       Elham R, Jafarzadehpur E, Hashemi H, Amanzadeh K, Shokrollahzadeh F, Yekta A, et al. Keratoconus diagnosis using Corvis ST measured biomechanical parameters. Journal of Current Ophthalmology. 2017.

2.       Amanzadeh K, Elham R, Jafarzadepur E. Effects of single-segment Intacs implantation on visual acuity and corneal topographic indices of keratoconus. Journal of current ophthalmology. 2017;29(3):189-93.

3.       Hashemi H, Miraftab M, Seyedian MA, Hafezi F, Bahrmandy H, Heidarian S, et al. Long-term Results of an Accelerated Corneal Cross-linking Protocol (18 mW/cm2) fortheTreatment of Progressive Keratoconus. American Journal of Ophthalmology. 2015.

4.       Hashemi H, Fotouhi A, Miraftab M, Bahrmandy H, Seyedian MA, Amanzadeh K, et al. Short-term comparison of accelerated and standard methods of corneal collagen crosslinking. J Cataract Refract Surg. 2015;41(3):533-40.

5.       Hashemi H, Amanzadeh K, Miraftab M, Asgari S. Femtosecond-Assisted Intrastromal Corneal Single-Segment Ring Implantation in Patients With Keratoconus: A 12-Month Follow-up. Eye & contact lens. 2015.

6.       Hashemi H, Khabazkhoob M, Yazdani N, Ostadimoghaddam H, Norouzirad R, Amanzadeh K, et al. The prevalence of keratoconus in a young population in Mashhad, Iran. Ophthalmic & physiological optics : the journal of the British College of Ophthalmic Opticians (Optometrists). 2014;34:519-27.

7.       Hashemi1 H,  AG,  KA, , Hashemi2 M,  aMK, et al. Single-Segment and Double-Segment INTACS for Post-LASIK Ectasia. Acta Medica Iranica. 2014;52(9):681-6.

8.       Hashemi H, Asghari H, Amanzadeh K, Behrooz MJ, Beheshtnejad A, Mohammadpour M. Descemet stripping automated endothelial keratoplasty performed by cornea fellows. Cornea. 2012;31(9):974-7.

9.       Jabbarvand M, Amanzadeh K, Rahimi F, Kheirkhah A, Hashemi H. Visual outcome after implantation of intracorneal ring segments for pellucid marginal degeneration. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(1):41-5.