دکتر سید علیرضا حبیب الهی

آقای دکتر سیدعلیرضا حبیب الهی در سال 1339 در شهر مشهد متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1366 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1373 اخذ کرد.

دکتر سیدعلیرضا حبیب الهی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1372 آغاز کرد و در سال 1372 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر سیدعلیرضا حبیب الهی (چشم پزشک) خدمات جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر سید علیرضا حبیب الهی

1.       Habibollahi A, Hashemi H, Seyedian MA, Mehravaran S, Asgari S, Habibollahi S, et al. One year outcomes of photorefractive keratectomy with the application of mitomycin-C in the treatment of mild to moderate hyperopia. Middle East African journal of ophthalmology. 2015;22(4):484.

2.       Habibollahi A, Hashemi H, Mehravaran S, Khabazkhoob M. Visual outcomes of conductive keratoplasty to treat hyperopia and astigmatism after laser in situ keratomileusis and photorefractive keratectomy. Middle East African journal of ophthalmology. 2011;18(3):238.

3.       Habibollahi A, Hashemi H, Mehravaran S. Contralateral comparison of visual outcome of AcrySof IQ and SA60AT intraocular lenses. Canadian Journal of Ophthalmology/Journal Canadien d'Ophtalmologie. 2010;45(3):259-63.