دکتر سید علیرضا حبیب الهی

متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی

متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
آقای دکتر سیدعلیرضا حبیب الهی در سال 1339 در شهر مشهد متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1372 آغاز کرد و در سال 1386 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشد.
دکتر سیدعلیرضا حبیب الهی (چشم پزشک) جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Habibollahi A, Hashemi H, Seyedian MA, Mehravaran S, Asgari S, Habibollahi S, et al. One year outcomes of photorefractive keratectomy with the application of mitomycin-C in the treatment of mild to moderate hyperopia. Middle East African journal of ophthalmology. 2015;22(4):484.

2.       Habibollahi A, Hashemi H, Mehravaran S, Khabazkhoob M. Visual outcomes of conductive keratoplasty to treat hyperopia and astigmatism after laser in situ keratomileusis and photorefractive keratectomy. Middle East African journal of ophthalmology. 2011;18(3):238.

3.       Habibollahi A, Hashemi H, Mehravaran S. Contralateral comparison of visual outcome of AcrySof IQ and SA60AT intraocular lenses. Canadian Journal of Ophthalmology/Journal Canadien d'Ophtalmologie. 2010;45(3):259-63.