برنامه پزشکان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
ترتیب نمایش پزشکان بر اساس نام خانوادگی می باشد.
صبح
نام پزشکمحل
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر توکلی زادهمطب(خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر حاجی زادهدرمان شبکیه با تزریق
دکتر حبیب الهیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر طاهریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عرفانیان سلیماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر فرحیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فقیهیدرمان شبکیه با تزریق
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر اقصایی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر حاجی زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فقیهیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشم)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کوچکیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میر عشقیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر اشراقیجراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیرجراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر توکلی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حبیب الهیجراحی لیزیک
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزادهجراحی لیزیک
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژاداتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فخراییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم( اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر میرآفتاباتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر نوروزیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیجراحی لیزیک
دکتر اشراقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امان زادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهجراحی لیزیک
دکتر حبیب الهیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر طاهرزادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهیاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیدرمان شبکیه با تزیریق/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژادجراحی لیزیک
دکتر فخراییاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فهیمجراحی لیزیک/ مطب (خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیمطب (خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر امینی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالیاتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیلاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر یزدانی ابیانهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیجراحی لیزیک
دکتر اقصایی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امینی فرداتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنیادرمان شبکیه با تزریق
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریمطب ( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحیجراحی لیزیک
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر یزدانی ابیانهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
شب
نام پزشکمحل
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهره مندیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهنیااتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینجراحی لیزیک
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیممطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر مقدسیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مکاتباتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهجراحی لیزیک
دکتر حاجی زادهدرمان شبکیه با تزریق
دکتر زندوکیلجراحی لیزیک
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریمطب( خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپوراتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر غلامی نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهیدرمان شبکیه با تزریق
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فرجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امان زادهجراحی لیزیک
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیلاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر شاه حسینیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریمطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر میرآفتابجراحی لیزیک
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر اقصایی فرداتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریاناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیجراحی لیزیک
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
صبح
نام پزشکمحل
دکتر اقصایی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتیناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر جلالیدرمان شبکیه با تزریق
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهیجراحی لیزیک/کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیممطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیدرمان شبکیه با تزریق
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فخراییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل