برنامه پزشکان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
ترتیب نمایش پزشکان بر اساس نام خانوادگی می باشد.
صبح
نام پزشکمحل
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر توکلی زادهمطب(خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر حبیب الهیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابیجراحی لیزیک
دکتر طاهریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عرفانیان سلیماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر فرحیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فقیهیدرمان شبکیه با لیزر و تزریق
دکتر مقدسیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مکاتبجراحی لیزیک
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر اقصایی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر حاجی زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر زندوکیلجراحی لیزیک
دکتر سجادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عبادالهیجراحی لیزیک
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فرحیجراحی لیزیک
دکتر فقیهیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشم)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر قاسمیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میر عشقیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سجادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیرجراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر توکلی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حبیب الهیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر خدابندهدرمان شبکیه با تزریق
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزادهجراحی لیزیک
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژاداتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فخراییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر قاسمیدرمان شبکیه با لیزر و تزریق
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم( اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر میرآفتاباتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیجراحی لیزیک
دکتر امان زادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیراتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر توکلی زادهجراحی لیزیک
دکتر حاجی زادهجراحی لیزیک
دکتر حبیب الهیکلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر خدابندهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر طاهرزادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهیاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیدرمان شبکیه با تزریق/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر علیپوراتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر غلامی نژادجراحی لیزیک
دکتر فخراییاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر فهیمجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر قاسمیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیجراحی لیزیک
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیمطب (خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیاجراحی لیزیک
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر توکلی زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالیدرمان شبکیه با لیزر/ اتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ جراحی لیزیک
دکتر سجادیاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادیجراحی لیزیک
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیجراحی لیزیک
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر یزدانی ابیانهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر اقصایی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امینی فردجراحی لیزیک
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیادرمان شبکیه با تزریق
دکتر پورمتیناتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالیدرمان شبکیه با لیزر/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانیاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریمطب ( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحیجراحی لیزیک
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیانجراحی لیزیک
دکتر محبوبی پورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر سجادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر امینی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهنیااتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سجادیجراحی لیزیک
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابیجراحی لیزیک
دکتر شیرزادیجراحی لیزیک
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپوراتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فهیممطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر قاسمیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوچکیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مکاتباتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فردرمان شبکیه با تزریق
عصر
نام پزشکمحل
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنیااتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهجراحی لیزیک
دکتر حاجی زادهدرمان شبکیه با تزریق
دکتر خدابندهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانیجراحی لیزیک
دکتر زندوکیلجراحی لیزیک
دکتر سجادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریمطب( خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر عبادالهیجراحی لیزیک
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپورجراحی لیزیک
دکتر غلامی نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فرجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سجادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر اقصایی فرداتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیلاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر سجادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریمطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیاناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتابجراحی لیزیک
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر یزدانی ابیانهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر اقصایی فردجراحی لیزیک
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریاناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر خدابندهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیجراحی لیزیک
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فرحیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پورجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مکاتبجراحی لیزیک
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
صبح
نام پزشکمحل
دکتر اقصایی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سجادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریدرمان شبکیه با لیزر/کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فخراییجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهیدرمان شبکیه با لیزر/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیجراحی لیزیک
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیدرمان شبکیه با لیزر
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فراتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ایزدیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر خدابندهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر سجادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فخراییاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل