برنامه پزشکان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
ترتیب نمایش پزشکان بر اساس نام خانوادگی می باشد.
صبح
نام پزشک محل
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پارسافر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر توکلی زاده مطب(خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر حبیب الهی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر زندوکیل کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابی جراحی لیزیک
دکتر طاهری اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عرفانیان سلیم اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عشق آبادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر فرحی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فقیهی درمان شبکیه با لیزر و تزریق
دکتر مقدسی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مکاتب جراحی لیزیک
دکتر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکی اتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر میر عشقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر آقاجانی اتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر اقصایی فرد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ایزدی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر حاجی زاده اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر حیدریان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر زندوکیل جراحی لیزیک
دکتر سجادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عبادالهی جراحی لیزیک
دکتر عشق آبادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فرحی جراحی لیزیک
دکتر فقیهی اتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشم)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر قاسمی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر کوچکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میر عشقی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
شب
نام پزشک محل
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سجادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر آقاجانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیر جراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر توکلی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حبیب الهی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر خدابنده درمان شبکیه با تزریق
دکتر زندوکیل کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزاده جراحی لیزیک
دکتر عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژاد اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فخرایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر قاسمی درمان شبکیه با لیزر و تزریق
دکتر کوچکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم( اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقی مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر میرآفتاب اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشک محل
دکتر آقاجانی جراحی لیزیک
دکتر امان زاده اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیر اتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر توکلی زاده جراحی لیزیک
دکتر حاجی زاده جراحی لیزیک
دکتر حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حیدریان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر خدابنده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر طاهرزاده اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهی اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادی درمان شبکیه با تزریق/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر علیپور اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر غلامی نژاد جراحی لیزیک
دکتر فخرایی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر فهیم جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر قاسمی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقی جراحی لیزیک
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر آقاجانی مطب (خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ایزدی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیا جراحی لیزیک
دکتر پارسافر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر توکلی زاده اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالی درمان شبکیه با لیزر/ اتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حیدریان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ جراحی لیزیک
دکتر سجادی اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادی جراحی لیزیک
دکتر طاهرزاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوهیان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقی جراحی لیزیک
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر یزدانی ابیانه اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر اقصایی فرد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امینی فرد جراحی لیزیک
دکتر ایزدی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیا درمان شبکیه با تزریق
دکتر پورمتین اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالی درمان شبکیه با لیزر/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانی اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهری مطب ( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر عشق آبادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپور کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژاد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحی جراحی لیزیک
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیان جراحی لیزیک
دکتر محبوبی پور کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر سجادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر امینی فرد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ایزدی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهنیا اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پارسافر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیل کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سجادی جراحی لیزیک
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابی جراحی لیزیک
دکتر شیرزادی جراحی لیزیک
دکتر عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپور اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فهیم مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر قاسمی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوچکی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مکاتب اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر ملکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فر درمان شبکیه با تزریق
عصر
نام پزشک محل
دکتر ایزدی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنیا اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زاده جراحی لیزیک
دکتر حاجی زاده درمان شبکیه با تزریق
دکتر خدابنده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانی جراحی لیزیک
دکتر زندوکیل جراحی لیزیک
دکتر سجادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهری مطب( خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر عبادالهی جراحی لیزیک
دکتر عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپور جراحی لیزیک
دکتر غلامی نژاد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فر جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سجادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر آقاجانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر اقصایی فرد اتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیل اتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر سجادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهرزاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهری مطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دکتر عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاری اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوچکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیان اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتاب جراحی لیزیک
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر یزدانی ابیانه کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر اقصایی فرد جراحی لیزیک
دکتر ایزدی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریان اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر خدابنده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیل کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینی جراحی لیزیک
دکتر شهابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپور کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاری اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فرحی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پور جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مکاتب جراحی لیزیک
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
صبح
نام پزشک محل
دکتر اقصایی فرد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سجادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاری درمان شبکیه با لیزر/کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فخرایی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهی درمان شبکیه با لیزر/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوچکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پور کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدی جراحی لیزیک
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکی درمان شبکیه با لیزر
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فر اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشک محل
دکتر آقاجانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ایزدی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر خدابنده اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر سجادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فخرایی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل