برنامه پزشکان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
ترتیب نمایش پزشکان بر اساس نام خانوادگی می باشد.
صبح
نام پزشکمحل
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر توکلی زادهمطب(خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر حبیب الهیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سلیمانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/جراحی لیزیک
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابیجراحی لیزیک
دکتر طاهریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عرفانیان سلیماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر فرحیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فقیهیدرمان شبکیه با لیزر و تزریق
دکتر مقدسیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر اقصایی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پورمتینمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر حاجی زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سلیمانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عبادالهیجراحی لیزیک
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فرحیجراحی لیزیک
دکتر فقیهیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشم)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر قاسمیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میر عشقیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوراني اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوراني کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیرجراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر توکلی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حبیب الهیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر خدابندهدرمان شبکیه با تزریق
دکتر سلیمانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزادهجراحی لیزیک
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژاداتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فرحیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم( اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر میرآفتاباتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر نوروزیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر امان زادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهجراحی لیزیک
دکتر حاجی زادهجراحی لیزیک
دکتر حبیب الهیکلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر خدابندهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر سلیمانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر طاهرزادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عاملی زمانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهیاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر عشق آبادیدرمان شبکیه با تزریق/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر علیپوراتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر غلامی نژادجراحی لیزیک
دکتر فهیمجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر قاسمیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر محمدیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیجراحی لیزیک
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوراني کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنیاجراحی لیزیک
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پیراتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر توکلی زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر جلالیدرمان شبکیه با لیزر/ اتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادیجراحی لیزیک
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میر عشقیجراحی لیزیک
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
عصر
نام پزشکمحل
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیادرمان شبکیه با تزریق
دکتر پورمتیناتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر جلالیدرمان شبکیه با لیزر/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانیاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهریمطب ( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحیجراحی لیزیک
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر بهرمندیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهنیااتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابیجراحی لیزیک
دکتر شیرزادیجراحی لیزیک
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپوراتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیممطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر بهنیااتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زادهجراحی لیزیک
دکتر حاجی زادهدرمان شبکیه با تزریق
دکتر خدابندهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سلیمانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریمطب( خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر عبادالهیجراحی لیزیک
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپورجراحی لیزیک
دکتر غلامی نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سلیمانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریمطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دکتر عبادالهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فقیهیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیاناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملاییاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتابجراحی لیزیک
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر اقصایی فردجراحی لیزیک
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیاکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریاناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر خدابندهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سلیمانیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینیجراحی لیزیک
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عاملی زمانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فرحیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پورجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مقدسیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوراني کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
شب
نام پزشکمحل
صبح
نام پزشکمحل
دکتر اقصایی فرداتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریدرمان شبکیه با لیزر/کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهیدرمان شبکیه با لیزر/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیجراحی لیزیک
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملاییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوراني کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر بهرمندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر خدابندهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر سلیمانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مرتضوی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل