برنامه پزشکان

ترتیب نمایش پزشکان بر اساس نام خانوادگی می باشد.
صبح
نام پزشکمحل
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پيرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر توكلي زادهمطب(خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر حاجي زادهدرمان شبکیه با تزریق
دکتر حبيب الهياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سیدیانجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر طاهرياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عبادالهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عرفانیان سلیماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر فرحيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فقيهيدرمان شبکیه با تزریق
دکتر مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملکیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر اقصايي فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر حاجي زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر سیدیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر طاهريکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عبادالهيجراحی لیزیک
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فقيهياتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشم)
دکتر فهيمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر كوچكيجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میر عشقیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر اشراقیجراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنياکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پيرجراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر توكلي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلاليکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حبيب الهيجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزادهجراحی لیزیک
دکتر عبادالهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامي نژاداتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فخراییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر كوچكيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم( اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر ميرآفتاباتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر نوروزیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیجراحی لیزیک
دکتر اشراقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امان زادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنياکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبيب الهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر طاهرزادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهريکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهياتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیدرمان شبکیه با تزیریق/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامي نژادجراحی لیزیک
دکتر فخراییاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فهيمجراحی لیزیک/ مطب (خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر كوچكيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیمطب (خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر امینی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر پيرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توكلي زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر جلالياتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر حاجي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبيب الهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیلاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر سیدیاناتاق عمل داخل چشمی ( جراحی داخل چشم)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهيجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهيماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر یزدانی ابیانهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیجراحی لیزیک
دکتر اقصايي فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امینی فرداتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنيادرمان شبکیه با تزریق
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلاليجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبيب الهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهريمطب ( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامي نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهيمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر یزدانی ابیانهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
شب
نام پزشکمحل
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهره مندیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهنيااتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینجراحی لیزیک
دکتر پيرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توكلي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبيب الهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سیدیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهيممطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر مقدسياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مکاتباتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجي زادهدرمان شبکیه با تزریق
دکتر زندوکیلجراحی لیزیک
دکتر سیدیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهريمطب( خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپوراتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر غلامي نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهيمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر كوچكياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فرجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امان زادهجراحی لیزیک
دکتر بهنياکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پيرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زندوکیلاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر شاه حسينياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهريمطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دکتر عبادالهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فقيهيدرمان شبکیه با تزریق
دکتر كوچكيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ميرآفتابجراحی لیزیک
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هدایت فرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر اقصايي فرداتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنياکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریاناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سیدیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسينيجراحی لیزیک
دکتر شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهريکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقيهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر كوچكيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
صبح
نام پزشکمحل
دکتر اقصايي فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتیناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهريکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقيهيجراحی لیزیک/کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهيممطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیدرمان شبکیه با تزریق
دکتر ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دکتر آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فخراییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقيهيدرمان شبکیه با تزریق
دکتر مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
عضویت در خبرنامه بیمارستان نور