برنامه پزشکان

صبح
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهيدرمان شبکیه با تزریق
دكتر سيد عليرضا حبيب الهياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر سيد محمد ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر محمد امین سیدیانجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر سيد محمدرضا طاهرياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر شكيبا عبادالهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر آزاده فرحيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر سپيده توكلي زادهمطب(خیابان بهرامی پلاک 77)
دكتر كاظم امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر پوپك پيرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر فدرا حاجي زادهدرمان شبکیه با تزریق
دكتر سعيد شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهاب حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر آرش عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر رضا عرفانیان سلیماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر هیوا پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نرگس زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر الینا غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/ درمان شبکیه با تزریق
دکتر کیوان شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میثم میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر آرش ملکیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دكتر عليرضا مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
عصر
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهياتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشم)
دكتر سيد محمد ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر محمد امین سیدیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر سيد محمدرضا طاهريکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر شكيبا عبادالهيجراحی لیزیک
دكتر بهروز كوچكيجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر كاظم امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر عليرضا فهيمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر فدرا حاجي زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشم)
دكتر سعيد شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهاب حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر آرش عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر الینا غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میثم میر عشقیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کاملیا شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر امیرحسین آقاجانیاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دكتر عليرضا مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر علی ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دكتر مسعود اقصايي فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر علی مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فرزاد محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
صبح
نام پزشکمحل
دكتر منصور طاهرزادهجراحی لیزیک
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دكتر سيد محمد ميرآفتاباتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكترعلي غلامي نژاداتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر شكيبا عبادالهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر آزاده فرحياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر كامران جلاليکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر بهروز كوچكيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سپيده توكلي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر پوپك پيرجراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر فدرا حاجي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دكتر مهدي بهنياکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سعيد شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر رضا عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هیوا پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نرگس زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میثم میر عشقیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر حسن کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نیما نوروزیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر آرش ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امیرحسین آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر قاسم فخراییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر عليرضا مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم( اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر علی ایزدیجراحی لیزیک
دکتر بهرام اشراقیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشکمحل
دكتر منصور طاهرزادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكترعلي غلامي نژادجراحی لیزیک
دكتر سيد محمدرضا طاهريکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر شكيبا عبادالهياتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دكتر بهروز كوچكيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر كاظم امان زادهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دكتر عليرضا فهيمجراحی لیزیک/ مطب (خیابان بهرامی پلاک77)
دكتر مهدي بهنياکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهاب حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیرضا هدایت فرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر آرش عشق آبادیدرمان شبکیه با تزیریق/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر رضا عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کیوان شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر قاسم فخراییاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر عليرضا مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرام اشراقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فاطمه علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر امیرحسین آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر راما پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرزاد محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دكتر منصور طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمد امین سیدیاناتاق عمل داخل چشمی ( جراحی داخل چشم)
دكتر شكيبا عبادالهيجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر آزاده فرحيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر كامران جلالياتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)/ درمان شبکیه با تزریق
دكتر سپيده توكلي زادهاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر كاظم امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دكتر عليرضا فهيماتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر پوپك پيرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر فدرا حاجي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهاب حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هیوا پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر نرگس زندوکیلاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر علیرضا یزدانی ابیانهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حسن کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر آرش ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امیرحسین آقاجانیمطب (خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر علی ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمد نعیم امینی فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشکمحل
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سيد محمد ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكترعلي غلامي نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سيد محمدرضا طاهريمطب ( خیابان بهرامی پلاک77)
دكتر كامران جلاليجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر كاظم امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر عليرضا فهيمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر مهدي بهنيادرمان شبکیه با تزریق
دکتر آرش عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر الینا غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کیوان شیرزادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میثم میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیرضا یزدانی ابیانهاتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر آرش ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر عليرضا مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علی ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمد نعیم امینی فرداتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دكتر مسعود اقصايي فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر راما پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمد امین سیدیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر شكيبا عبادالهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سپيده توكلي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر عليرضا فهيممطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دكتر پوپك پيرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر فدرا حاجي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر مهدي بهنيااتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر سعيد شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهاب حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر هیوا پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهره مندیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر نرگس زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میثم میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علی مکاتباتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر آرش ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر عليرضا مقدسياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر علی ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر راما پورمتینجراحی لیزیک
عصر
نام پزشکمحل
دكترعلي غلامي نژادکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمد امین سیدیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سيد محمدرضا طاهريمطب( خیابان بهرامی پلاک 77)
دكتر بهروز كوچكياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر عليرضا فهيمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر فدرا حاجي زادهدرمان شبکیه با تزریق
دکتر علیرضا هدایت فرجراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر آرش عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر رضا عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نرگس زندوکیلجراحی لیزیک
دکتر میثم میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کاملیا شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر آرش ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علی ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فاطمه علیپوراتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر راما پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر راما پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرزاد محمدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهيدرمان شبکیه با تزریق
دكتر منصور طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سيد محمد ميرآفتابجراحی لیزیک
دكتر سيد محمدرضا طاهريمطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دكتر شكيبا عبادالهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر بهروز كوچكيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر كاظم امان زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر پوپك پيرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر فدرا حاجي زادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر مهدي بهنياکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سعيد شاه حسينياتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر علیرضا هدایت فرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر رضا عرفانیان سلیمکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نرگس زندوکیلاتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر الینا غفاریاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میثم میر عشقیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر آرش ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امیرحسین آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر عليرضا مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
عصر
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر منصور طاهرزادهکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سيد محمد ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمد امین سیدیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سيد محمدرضا طاهريکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر آزاده فرحيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر بهروز كوچكيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر مهدي بهنياکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سعيد شاه حسينيجراحی لیزیک
دکتر شهاب حیدریاناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر هیوا پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر هومن بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر نرگس زندوکیلکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میثم میر عشقیمطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر کاملیا شهابیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نیما نوروزیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر عليرضا مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علی ایزدیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر مسعود اقصايي فرداتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشمی)
دکتر فاطمه علیپورکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
صبح
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهيجراحی لیزیک/کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سيد محمد ميرآفتابکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر سيد محمدرضا طاهريکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دكتر عليرضا فهيممطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دكتر سعيد شاه حسينيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهاب حیدریانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر آرش عشق آبادیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هیوا پارسافرکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هومن بهره مندیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر الینا غفاریکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کیوان شیرزادیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر حسن کوهیانکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کاملیا شهابیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر آرش ملکیدرمان شبکیه با تزریق
دكتر عليرضا مقدسيکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علی ایزدیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دكتر مسعود اقصايي فردکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر راما پورمتیناتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فرزاد محمدیاتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهيدرمان شبکیه با تزریق
دکتر علی مکاتبکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر آرش ملکیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر امیرحسین آقاجانیکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر قاسم فخراییکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر راما پورمتینکلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشکمحل
عضویت در خبرنامه بیمارستان نور