بیمه ها
نام بیمه مورد نظر خود را انتخاب نمایید :
نام بیمه خدمات سرپایی خدمات بستری توضیحات
ویزیت PRK / لازک لیزیک فمتولیزیک فمتواسمایل جراحی داخل چشمی
تامین اجتماعی ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
وزارت بهداشت(آتيه سازان) دارد دارد دارد دارد دارد دارد
خدمات درمانی دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
آرمان سفيران سلامت ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
نیروهای مسلح دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
آسیا ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
البرز ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ویزیت فقط دفترچه های البرز
ایران دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بازنشستگی نفت دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک تجارت دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک توسعه صادرات دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک رفاه دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد