بیمه ها
نام بیمه مورد نظر خود را انتخاب نمایید :
نام بیمه خدمات سرپایی خدمات بستری توضیحات
ویزیت PRK / لازک لیزیک فمتولیزیک فمتواسمایل جراحی داخل چشمی
بانک مهر ایران دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
مجتمع امام خمینی دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک ملی دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
شرکت نیشکر ندارد دارد دارد دارد دارد دارد
آتیه سازان ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد