بیمه ها
نام بیمه مورد نظر خود را انتخاب نمایید :
نام بیمه خدمات سرپایی خدمات بستری توضیحات
ویزیت PRK / لازک لیزیک فمتولیزیک فمتواسمایل جراحی داخل چشمی
فلات قاره دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
شهرداری دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
صدا و سیما دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
صنعت نفت دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
فولاد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
کانون سردفتران دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
کتابخانه مجلس دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
سازمان گسترش دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
مجلس شورای اسلامی دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
هواپیمایی هما دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
ریاست جمهوری دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد