بیمه ها
نام بیمه مورد نظر خود را انتخاب نمایید :
نام بیمه خدمات سرپایی خدمات بستری توضیحات
ویزیت PRK / لازک لیزیک فمتولیزیک فمتواسمایل جراحی داخل چشمی
بانك سپه دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانك صادرات دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانك صنعت و معدن دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانك کشاورزی دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک مرکزی دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک مسکن دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
فلات ملت دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بنیاد 15 خرداد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
SOS ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
تعاون ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
سرمد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
کوثر ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد