لیست بیمه های بیمارستان چشم پزشکی نور

بیمارستان چشم پزشکی نور با بیمه های پایه شامل خدمات درمانی و تامین اجتماعی قرارداد دارد.
بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، شامل:

 
نوع بیمهپاراکلینیکلیزیکUVXفمتوبستری
تامین اجتماعیطبق موارد مورد تعهدنداردداردندارددارد
خدمات درمانیطبق موارد مورد تعهدنداردداردندارددارد
نیروهای مسلح
 طبق موارد مورد تعهد ندارد نداردطبق موارد مورد تعهددارد
ایرانداردداردداردفقط کارکنان رسمیدارد
البرزبنادر و کشتیرانی دارد، سایر بیمه شده ها فقط لیزرداردداردفقط کارکنان رسمی ، شرکت مهاب قدس، بنادر و دریانوردیدارد
آسیافقط لیزرداردداردندارددارد
دانا(کارت طلایی یا تکمیلی)دارددارددارددارددارد
پارسیاندر صورت دارا بودن دفترچه پارسیاندارددارددارددارد
SOSفقط لیزردارددارددارددارد
رازیفقط لیزرداردداردندارددارد
سامانفقط لیزرداردداردندارددارد
آرمانفقط لیزرداردداردندارددارد
مافقط لیزرداردداردندارددارد
ملتفقط لیزرداردداردندارددارد
سینادرصورت دارا بودن دفترچه سیناداردداردندارددارد
کارافرینفقط لیزرداردداردندارددارد
میهنفقط لیزرداردداردندارددارد
کوثرفقط لیزرداردداردندارددارد
تعاونفقط لیزرداردداردندارددارد
معلمفقط لیزردارددارددارددارد
نوینفقط لیزرداردداردفقط بانک ملیدارد
دی(بنیادشهید)داردداردداردندارددارد
بانک تجارتداردداردداردندارددارد
 تجارت نو
 فقط لیزر
 دارددارد
 دارد دارد
بانک صادراتدارددارد تحت پوشش بیمه سرمددارد تحت پوشش بیمه سرمددارد تحت پوشش بیمه سرمددارد تحت پوشش بیمه سرمد
بانک ملتداردداردداردندارددارد
بانک ملیدارددارد تحت پوشش بیمه نویندارد تحت پوشش بیمه نویندارد تحت پوشش بیمه نویندارد تحت پوشش بیمه نوین
بانک سپهدارددارددارددارددارد
بانک مسکندارددارددارددارددارد
بانک مرکزیدارددارددارددارددارد
بانک رفاهدارددارددارددارددارد
بانک صنعت و معدندارددارددارددارددارد
بانک توسعه صادراتدارددارددارددارددارد
بانک کشاورزیدارددارددارددارددارد
بانک قرض الحسنه مهر ایراننداردداردداردندارددارد
صندوق بازنشستگی نفتداردداردداردندارددارد
آتیه سازان حافظفقط لیزربازنشستگان تامین اجتماعی و شاغلین آموزش پرورش و سایر قراردادهاندارددارد در صورت پوشش سقف بیمهدارد
مجتمع امام خمینیدارددارددارددارددارد
روزنامه ایرانداردداردداردندارددارد
سرمایه گذاری و توسعه کیشداردداردداردندارددارد
شرکت ملی صنایع مسداردداردداردندارددارد
شرکت نفت فلات قارهداردداردداردندارددارد
شهرداریداردداردداردندارددارد
صداوسیماداردنداردداردندارددارد
صنعت نفتدارد به اسثناء توپوگرافی،پاکیمتری،پنتاکمنداردداردندارددارد
کانون سردفتراندارددارددارددارددارد
مجلس شورای اسلامیدارددارددارددارددارد
مرکز پژوهش های مجلسدارددارددارددارددارد
بنیاد 15خردادداردداردداردندارددارد
کتابخانه مجلس شورای اسلامیداردداردداردندارددارد
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانداددارددارددارددارد
هواپیمایی جمهوری اسلامی(هما)داردداردداردندارددارد
بیمارستان شهید شوریدهندارددارددارددارددارد
 دانشگاه آزاد اسلامی
 به جز ویزیت سایر خدمات دارد
 دارد دارد دارد دارد