بهنام تشکر

تقریبا همه مردم روان شناس ساختمان پزشکان را می شناسند. او که از صحنه تئاتر تا جعبه جادویی خوش درخشیده، برای معاینه چشمانش به بیمارستان نور آمد و مهمان ما شد.