صبا راد

در آغازین روزهای بهار 94 میزبان «صبا راد» بودیم. مجری برنامه به خانه برمی گردیم که طرفداران فراوانی به ویژه در بین خانم ها دارد.

او می گوید: «وقتی در جایی مشغول خدمت هستید که مراجعان تان بیماری و دردی دارند، دیدن رویی گشاده، به لحاظ روانی تأثیر بسیار خوبی دارد. به همین دلیل نقطه آغاز درمان در نور همان لحظه ورود است.»