دکتر هرمیندر دوآ

 

 

 

بیمارستان شما بهترین بیمارستان چشمی است که تاکنون دیده ام، در حالی که من از بیمارستان های زیادی در کشورهای مختلف بازدید کرده ام. ادغام آخرین فن آوری با روش های مؤثر و دوستانه، نیرویی بسیار قوی ایجاد کرده است که بهترین پیامد را برای بیماران تضمین می کند.

فعالیت های خیرخواهانه شما بُعد دیگری را به مجموعه نور افزوده و نیت خیرتان، بیمارستان را به اهداف والاتری رسانده است. بنیاد پژوهشی شما هم آینده خوبی در پیش دارد.

باید بگویم شما تقریباً کامل هستید. "کمال یک توهم است. موفقیت یعنی به دنبال کمال بودن. روزی که فکر کنید کامل هستید، روزی است که خودخواه شده اید." همیشه نزدیک کمال بمانید.

رییس و پروفسور چشم پزشکی، دانشگاه ناتینگهام

هرمیندر دوآ