دکتر ریچارد ابوت

 

 

 

 

دکتر هاشمی عزیز و همکاران

از مهربانی و مهمان نوازی بسیار سخاوتمندانه شما طی دیدار کوتاه مدتم از ایران بسیار سپاسگزارم.

با  تشکر از این که امکان بازدید از مرکز چشم پزشکی نور را برای من فراهم نمودید، باید به شما برای تدارک این تسهیلات چشم پزشکی ارزشمند برای مردم ایران تبریک بگویم.

بهترین آرزوها را برای موفقیت هرچه بیشتر شما دارم و امیدوارم این ارتباط و دوستی در آینده هم ادامه داشته باشد.

همرا ه با بهترین آرزوها

ریچارد ابوت

رییس اسبق انجمن چشم پزشکی آمریکا