سیاوش طهمورث

سیاوش طهمورث را اغلب مردم می شناسند؛ بازیگر سینما و تلویزیون که فیلم های «کیمیا و خاک»، «مسافر ری»، «اجاره نشین ها» و... و سریال های «باجناق ها»، «زیر تیغ» و... او در خاطره ها ماندگار شده است. این هنرمند 68 ساله برای معاینه چشم هایش کلینیک فوق تخصصی نور را انتخاب کرد تا از این پس بهتر ببیند؛ بهتر بخواند و بهتر زندگی کند.