محمدرضا حسینیان

محمدرضا حسینیان کلید ارتباط موثر با بیماران را در خوشرویی می داند مجری با سابقه تلویزیون سید محمدرضا حسینیان ضمن انجام معاینات در کلینیک چشم پزشکی نور اسفندیار به اهمیت شکل ارتباط کارکنان با مراجعه کنندگان اشاره می کند. وی با اعلام این موضوع که برخورد مناسب و درخور شانِ همکاران شما در کلینیک و بیمارستان کلید ارتباط موثر است می گوید: تفاوتی که بیمارستان چشم پزشکی نور با مراکز مشابه خود دارد حلِ همین معمای ارتباط مثبت و خوش برخوردی با بیماران است.