دکتر شهاب حیدریان

دکتر شهاب حیدریان
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
آقای دكتر شهاب حیدریان در سال 1347 در شهر کرمانشاه متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان کرمانشاه فعالیت حرفه‌ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او داراي مدرك تخصص چشم‌پزشکی از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد. دکتر شهاب حیدریان (چشم پزشک) علاوه بر درمان و جراحی جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوز قرنیه، جراحی لیزیک و آب‌مروارید (کاتاراکت) نیز در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Hashemi H, Miraftab M, Seyedian MA, Hafezi F, Bahrmandy H, Heidarian S, et al. Long-term Results of an Accelerated Corneal Cross-linking Protocol (18 mW/cm2) fortheTreatment of Progressive Keratoconus. American Journal of Ophthalmology. 2015.

2.       Hashemi H, Heidarian S, Seyedian MA, Yekta A, Khabazkhoob M. Evaluation of the Results of Using Toric IOL in the Cataract Surgery of Keratoconus Patients. Eye & contact lens. 2015.

3.       Hashemi H, Fotouhi A, Miraftab M, Bahrmandy H, Seyedian MA, Amanzadeh K, et al. Short-term comparison of accelerated and standard methods of corneal collagen crosslinking. J Cataract Refract Surg. 2015;41(3):533-40.

4.       Heidarian S, Hashemi H. Correcting astigmatism with Acrysof toric lenses (SN60T3 to SN60T9) in cataract surgery. Iranian Journal of Ophthalmology. 2013;25(2):139-44.

1. Amniotic graft in Hydroxy Apatite Exposure.(چاپ شده در مجله انجمن چشم پزشکی)

2. Corneal volume distribution and Percentage increase: Parameteres in detect KCN.   چاپ شده در مجله انجمن چشم پزشکی

بارسلون اسپانیا  ESCRS ارائه شده به صورت پوستر در کنگره

3. Visual outcomes in Patients with Cataract Surgery & crystalens HD.

4. Visual outcomes in Patients with Cataract Surgery & Acrysof toric IOL. چاپ شده در مجله انجمن چشم پزشکی

5. Evaluation of the result of using Toric IoL in the cataract surgery of keratoconus patients published in Eye and Contact Lens 2015 May.