دکتر شهاب حیدریان

آقای دکتر شهاب حیدریان در سال 1347 در شهر کرمانشاه متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1372 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382 و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387 اخذ کرد.

دکتر شهاب حیدریان (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان خوزستان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1387 آغاز کرد و در سال 1388 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر شهاب حیدریان (چشم پزشک) خدمات جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوز قرنیه، پیوند قرنیه، لنز داخل چشمی و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر شهاب حیدریان

1.       Hashemi H, Miraftab M, Seyedian MA, Hafezi F, Bahrmandy H, Heidarian S, et al. Long-term Results of an Accelerated Corneal Cross-linking Protocol (18 mW/cm2) fortheTreatment of Progressive Keratoconus. American Journal of Ophthalmology. 2015.

2.       Hashemi H, Heidarian S, Seyedian MA, Yekta A, Khabazkhoob M. Evaluation of the Results of Using Toric IOL in the Cataract Surgery of Keratoconus Patients. Eye & contact lens. 2015.

3.       Hashemi H, Fotouhi A, Miraftab M, Bahrmandy H, Seyedian MA, Amanzadeh K, et al. Short-term comparison of accelerated and standard methods of corneal collagen crosslinking. J Cataract Refract Surg. 2015;41(3):533-40.

4.       Heidarian S, Hashemi H. Correcting astigmatism with Acrysof toric lenses (SN60T3 to SN60T9) in cataract surgery. Iranian Journal of Ophthalmology. 2013;25(2):139-44.

دکتر شهاب حیدریان

1. Amniotic graft in Hydroxy Apatite Exposure.(چاپ شده در مجله انجمن چشم پزشکی)

2. Corneal volume distribution and Percentage increase: Parameteres in detect KCN.   چاپ شده در مجله انجمن چشم پزشکی

بارسلون اسپانیا  ESCRS ارائه شده به صورت پوستر در کنگره

3. Visual outcomes in Patients with Cataract Surgery & crystalens HD.

4. Visual outcomes in Patients with Cataract Surgery & Acrysof toric IOL. چاپ شده در مجله انجمن چشم پزشکی

5. Evaluation of the result of using Toric IoL in the cataract surgery of keratoconus patients published in Eye and Contact Lens 2015 May.