آستیگماتیسم (Astigmatism)

بسیاری از افراد به همراه نزدیک بینی درجاتی از آستیگماتیسم یا حالت بیضی بودن قرنیه را دارند. آستیگماتیسم وقتی ایجاد می‏ شود که قرنیه شبیه مقطعی از توپ بیس‏بال است تا توپ بسکتبال. در نتیجه تصاویر بدلیل انکسار نامساوی در قسمت‏ های مختلف قرنیه کاملاً بر روی شبکیه متمرکز نمی‏ شوند و تصاویر چه دور و چه نزدیک تار می‏ شوند. بنابراین افرادی که دچار درجات بالایی از آستیگماتیسم هستند نه تنها همانند افراد نزدیک‏ بین اشیای دور را تار می‏بینند، بلکه اشیای نزدیک را هم تار می‏ بینند.

اندازه‏ گیری آستیگماتیسم نیز بر اساس دیوپتر است. آستیگماتیسم بصورت زیر طبقه بندی می شود:

  • آستیگماتیسم خفیف : کمتر از یک دیوپتر
  • آستیگماتیسم متوسط : یک تا دو دیوپتر
  • آستیگماتیسم شدید : دو تا سه دیوپتر
  • آستیگماتیسم بسیار شدید : بیش از سه دیوپتر

آستیگماتیسم انواع مختلفی دارد و می ‏تواند به تنهایی، همراه با نزدیک بینی یا دوربینی وجود داشته باشد.

Astigmatism
Astigmatism
captcha


امتیاز: