پذیرش SMS

بيماران و مراجعيني كه قبلا در بيمارستان نور تحت عمل جراحي و يا ويزيت قرار گرفته اند مي توانند از طريق سامانه پيامك 300082400 وقت معاينه دريافت نمايند. 

راهنماي استفاده ازپيامك : 
با ارسال شناسه خود پاسخي از سامانه پيامك بيمارستان دريافت كرده و طي چند مرحله مي توان وقت خود را رزرو نماييد.