فضای نور برایم دلنشین و آرامش بخش است

اقبال واحدی مجری تلویزیون را همگی با برنامه صبح بخیر ایران می شناسیم و با پرانرژی فراوانی که در کلامش موج می زند برای انجام معاینه چشم ش به نور می آید. 
واحدی مجری پر انرژی برنامه صبح بخیر ایران که سال ها سابقه اجراهای متعددی در برنامه های متعدد سیما داشته است؛ همچنان با برنامه به یادماندنی صبح بخیر ایران در خاطره ها پررنگ است و مردم او را صمیمانه دوست دارند؛ این از برخورد افرادی که در نور با او روبه رو شدند به خوبی قابل مشاهده بود.

در ویدیوی حاضر گوشه ای از صحبت های او را مشاهده کنید