همه با صدای او خاطره داریم/محمدرضا حیاتی گوینده اخبار در نور است

چهره و صدایش آرامش خاصی دارد. به آرامی راه می رود و بسیار متین و مهربان با دوستدارانش سلام و احوالپرسی می کند.

گوینده اهل جنوب کشور، محمدرضا حیاتی به همراه همسرش برای معاینه چشم آمده بودند. همان روز برای اجرای خبر می بایست به سرعت به محل استودیو می رفت اما با اینکه عجله داشت با برخوردی صمیمانه با هوادارانش عکس می گرفت. مردم نیز او را دوست دارند و به محض دیدنش او را در آغوش گرفته و اینگونه ابراز محبت می کنند.