مریم نشیبا

صدایش را که می شنوم از جایم بلند می شوم و به سمت صدا می شتابم. طنین صدای آشنا، کودکی ام را در کنار رادیوی نقره ای رنگ روی طاقچه به یادم می آورد. همان زنگ صدا سلامم را پاسخ می دهد.

تیر ماه سال 1393 بود؛ مریم نشیبا که به مادر قصه گوی رادیو شهرت یافته، برای معاینه به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی نور آمد. با دیدنش همه بیماران سر ذوق آمدند؛ انگار وجودش فضا را سرشار از یاد کودکی ها کرد که بزرگ ها مانند بچه ها گردش جمع شدند.