دکتر وی کی راجو

بیمارستان استثنایی و رویایی

امیدوارم ما بتوانیم این گونه خدمات و امکاناتی را برای همه بیماران به خصوص کودکان فراهم آوریم.

 

با آرزوی بهترین ها،

وی کی راجو

14 نوامبر 2011

موسس و مدیر پزشکی سازمان چشم پزشکی آمریکا