دکتر پاول پالمبرگ

به عزیزان بیمارستان چشم پزشکی نور، پزشکان و کارمندان،

 مشاهده این موضوع که شما خدمات چشم پزشکی را به مردم ایران، از ثروتمند و فقیر ارایه می دهید بسیار عالی است. خداوند تلاش شما را حفظ کند، شما رضایت زیادی از کارتان دارید.

 

دکتر پاول پالمبرگ

استاد چشم پزشکی بسکوم پالمر

دانشگاه میامی