دکتر آلن کِرندال

 

کارکنان و مدیران محترم

آموزش بیماران و برنامه های تحقیقاتی شما دستاوردهای بزرگی هستند که ضامن امنیت بیماران شما خواهد بود.

صمیمانه ترین احترام و بهترین آرزوهای من را برای تداوم فعالیت های بیمارستان بپذیرید. امیدوارم که بتوانید با سیستم بهداشت کانادا همکاری داشته باشید.

آلن کِرندال