مازیار فلاحی

مازیار فلاحی از خوانندگان پر طرفدار به ویژه در میان نسل جوان است. روزی که برای معاینه چشمان همسرش به بیمارستان نور آمد، پس از دیدن صحنه هایی از خدمات تیم درمانی نورآوران سلامت به محروم ترین مردم کشور و مشاهده امکانات مجموعه نور، در دفتر یادمان بیمارستان چنین نوشت. 

عاشقانه ها را پایانی نیست

برای من، برای تو و برای ما

دستهای سپید باران

لمس حقیقتِ عاشقانه های ماست

نور یعنی عشق به مردم ایران

باشد که همیشه درکنار هم باشیم