داوود گنجه ای

 

استاد داوودگنجه ای موسیقی دان و قائم مقام خانه موسیقی در نور معاینه شد. وی با اشاره به اینکه در این بیمارستان بهترین خدمات به بیماران ارائه می شود، گفت: «بیمارانی که به این مرکز مراجعه می کنند به هیچ وجه نباید نگران بیماری خود باشند. نور جایی است که همه از آن راضی برمی گردند. به همین سبب نور را بهترین انتخاب می دانم.»