علی پروین

قرمز برای او همیشه یادآور دلخوشی ها و آرزو های بیش از 60 سال عمر است؛ در بیمارستان نور هم مانند همه جای ایران هرکس او را می بیند نام پرسپولیس و رنگ قرمز را به خاطر می آورد. علی پروین را همه دوست دارند. رنگ یا طرفداری از تیم خاصی هم مانع از این نمی شود که جلو بیایند؛ سلام و علیکی بکنند و بخواهند با او عکسی به یادگار بگیرند.

یک روز که چشمانش قرمز شد و باز هم به نور آمد، با دیدن تعداد زیاد مراجعه کنندگان به نور گفت: «اینجا هم مثل پرسپولیس خوب اسم در کرده و حتماً خدمات مناسبی می دهد که می تواند این تعداد بیمار را جذب کند.»