كلينيك بيماريهاي سطحي چشم

 بیماری های سطحی چشم Ocular Surface كلينيك بيماري هاي سطحي چشم به منظور ارزیابی طیف وسیعی از شرایط سطح چشم بیمار در بیمارستان چشم پزشکی نور اختصاص داده شده است. در این کلینیک به بررسی شرایط چشم بیماران از لحاظ خشکی، و درمان آن پرداخته می شود. سطح چشم شامل مجراي اشک، ملتحمه و قرنیه می باشد. طیف وسیعی از شرایطی که در این کلینیک بررسي می شود، شامل موارد زیر می شود:

 

خشکی چشم

Dry Eye

سندرم شوگرن

Sjogren’s syndrome

ناخنک

Pterygium

پنگوکولوم

Pingueculum

التهاب ملتحمه

Conjunctivitis

آلرژی چشم

Ocular Allergies

ناسازگاری دهنده – گیرنده پیوند

Graft-versus-Host disease

پمفيگویيد سیکاتریسیل چشمی

Ocular Cicatricial Pemphigoid

التهاب پلک

Blepharitis

نئوپلازی سطح چشم

Ocular Surface Neoplasia

اپی اسکلریت

Episcleritis

اسکلریت

Scleritis