داروخانه

داروخانه بيمارستان چشم پزشكي نور به عنوان مركز اطلاعات دارويي و عرضه كليه داروهاي چشم پزشكي و لوازم پزشكي مصرفي در حال خدمت رساني است و از طريق ارتباط با تمامي واردكنندگان و توزيع كنندگان اين اقلام قادر است آخرين اطلاعات علمي، موجودی و قيمت كالاهای مورد نياز مراجعه كنندگان و بيماران گرامي را ارائه نمايد. تهيه و ارسال نيازهاي مصرفي پزشكي و دارويي بيماران از ديگر خدمات اين مركز دارويي است.