پرسش و پاسخ

جهت پرسیدن سوال  وارد شوید 
، در صورتی که عضو نیستید  عضو شوید

ﺩیﺪ ﻧﺎ ﺻﺤیﺢ

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۶:۵۵ توسط ﺣﻤیﻮ
49 ﺳﺎﻟﻪ, ﻣﺮﺩ, ﻣﺘﺎﻫﻞ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻳﻪ ﻛﻪﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﻳﺪ ﺧﻂﻮﻁ اﻓﻘﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺴﺘﻢ. ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ و ﺩﺭ ﻳﻚ ﺧﻄ ﺭاﺳﺖ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻢ و ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﺣﺮﻑ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺞ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﻄ اﻓﻘﻲ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ اﻭﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺝ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ. ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﺩﻛﺘﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﺪ ﻧﺪاﺭﻡ ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺟﻤﻼﺕ ﺭﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﭘﻴﺮ ﭼﺸﻤﻲﻧﻤﺮﻩ 1 ﺑﺨﻮﻧﻢ .ﻣﺘﺸﻜﺮ
پاسخ داده شده در تاریخ ۱۳۹۴-۱۰-۱۹ ۰۳:۵۳ توسط دکتر حسن محبوبی پور

با سلام، حتما" باید معاینه چشمی شوید و اگر مشکلی نبود به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید.