روز دانشجو گرامی

یاران دبستانی دیروز حماسه آفریدند تا نهال آزادی، سربلندی و پیشرفت ایران عزیزمان امروز به درختی تنومند و پربار تبدیل شود.

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن شانزدهم آذر روز دانشجو را گرامی می دارد و از خداوند منان برای آینده سازان ایران فردا تندرستی و موفقیت آرزومند است.