13آبان روز دانش آموز گرامی باد

امروز، روز حسین فهمیده و تمام هم سن و سال های جسور و با شهامت اوست که قدر نوجوانی خود را می دانند و هر سال در چنین مناسبتی با همه خوبی ها، تلاش ها، مردانگی ها و تازگی ها، دست دوستی می دهند.

 

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، روز سیزدهم آبان و یاد و خاطرۀ شهدای دانش آموز را گرامی می دارد.