روز کودک

کودکان حق دارند از دریچه کوچک چشم هایشان جهانی آرام  را به نظاره بنشینند و از داشتن صلح، آزادی، شادی و رفاه اجتماعی لذت ببرند. آنها از همین امروز نسل فردای جوامع را تشکیل می دهند. پس به آرزوها و آرمان هایشان احترام بگذاریم و برای رشد فکری و جسمی شان تلاش کنیم. روز جهانی کودک گرامی باد.