تاسوعا و عاشورا حسینی

در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم

تا به کی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم

شب هجران تو آخر نشود رخ ننمایی

در همه دهر تو در نازی و ما گرد نیازیم

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را به هموطنان عزیز سراسر کشور تسلیت می گوید.