تکریم بازنشستگان

بازنشستگی، آغاز فصل جدیدی از زندگی است. تکریم بازنشستگان، حفظ حرمت آنان و ارائه خدمات سریع، آسان و با کیفیت رسالتی است که بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور همواره به آن اهتمام می ورزد. 

روز بازنشستگان بر گنجینه های تجربه، تخصص و خردمندی مبارک باد.