روز سینما

بیمارستان و کلینیک های چشم پزشکی نور، فرارسیدن روز سینما را به آفرینندگان هنر هفتم تبریک می گوید. همچنین به خود می بالیم که در تمام سالهای فعالیت مان افتخار میزبانی شما بزرگواران هنرمند را داشته ایم.

همواره اعتماد شما به خانواده چشم پزشکی نور را ارج می نهیم و از درگاه الهی برایتان سلامتی، سعادت و درخشش بیشتر آرزومندیم.