روز پزشک مبارک

مراسم روز پزشک در بیمارستان چشم پزشکی نور همراه با کارکنان و پزشکان مجموعه نور برگزار شد.