روز خانواده گرامی باد

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، اساس تشکیل جامعه و عواطف انسانی است و در شکل گیری رفتارهای فردی ما نسبت به دیگر اجتماعات تاثیر غیرقابل انکاری دارد. بی­ تردید با ازدواج فرزندان و تکریم بنیان خانواده بقا و زیست اجتماعی نیز تکمیل شده و ساختن آیندۀ بهتر امکان پذیر می شود. روز خانواده گرامی باد.