روز خبرنگار

بیمارستان و کلینیک های فوق تخصصی چشم پزشکی نور فرارسیدن هفدهم مرداد روز خبرنگار را گرامی داشته و برای راویان حقیقت در سراسر کشور تندرستی و موفقیت آرزومند است.