پرواز بی بازگشت مسافران بهشت

چشم هایت را باز کن

ببین!

چه معصومانه بال گشودند

راستی؟

خلیج فارس تا ابد

برایتان گریان است

 «مسافران بهشت»

 

یاد و خاطره 290 مسافر شهید پرواز 655 جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.