فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

این ماه رمضان است، همان ماهی که قرآن را در آن فرو فرستادی، آن قرآنی که راهنمای مردم و نشانۀ روشنی از هدایت و جداساختن میان حق و باطل است.

 حلول ماه ضیافت الهی مبارک باد.