روز اهدا عضو

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

 

فرارسیدن 31 اردیبهشت روز ملی «اهداء عضو- اهداء زندگی» گرامی باد.