روز بزرگداشت فردوسی

بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی

 

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بر همه پارسی گویان گرامی باد.