میلاد باسعادت حضرت علی اکبر(ع)

خورشید دل آرای حسین، ثانی احمد

باشد علی اکبر، گل فرخنده سرمد

فرخنده میلاد باسعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.