هفته معلم گرامی باد

تو آیت عشق و حکمتی ای پرتو حقیقت و علم، یاد تو در میان خط خطی های کودکانه ام هنوز زنده است.

هفته بزرگداشت مقام معلم بر قاصدان سبز بهار دانش گرامی باد.