روز ملی خلیج فارس

ای همیشه نیلگون ای خلیج فارس

 از حماسه تار و پود تو سرشته اند

تا همیشه زمین  به نام میهنم

 بر کتیبه زمان تو را نوشته اند

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس مبارک باد.