روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتش تبلور استقلال و آزادی مردمی است که آوازه غیرت و همبستگی شان، دروازه های پولادین جهان را در نوردیده است و چون نگینی تابناک و مظهری از اقتدار، برتارک افتخارات این سرزمین می درخشد.

 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بر مدافعان همیشه قهرمان وطن مبارک باد.