خجسته زادروز بانوی شعرپارسی، پروین اعتصامی مبارک باد

بلبلی از جلوه ی گل بی قرار

 

گشت طربناک بفصل بهار

 

در چمن آمد غزلی نغز خواند

 

رقص کنان بال و پری برفشاند

 

خجسته زادروز بانوی شعرپارسی، پروین اعتصامی مبارک باد