روز نیروی هوایی

اهتمامت را در سنگرهاى دفاع از آسمان پاس مى داریم

و استوارى پروازت را در صیانت از هستى وطن، آرزومندیم

 

روز نیروی هوایی بر آبی پوشان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبارک باد.